Klage til Pressenævnet

KLAGE TIL PRESSENÆVNET OVER DR KONTANT-PROGRAMMET
VIST DEN 7. SEPTEMBER 2017

Klagepunkter:

1. Indslag med Teddy Pedersen, Oslovej i Silkeborg:

Teddy Pedersen klager over, at der ikke er fald på gulvet i badeværelset.

DR har aldrig spurgt om dette punkt. Havde DR spurgt, kunne man have fået oplyst, at SBI i sin anvisning ikke stiller krav om fald på gulvet, men alene om en samlet højdeforskel på 30 mm målt fra overkant dørtrin til overkant gulvafløb – og at der ikke må være ”lunker” på den flade del af gulvet.

DR udstiller således Casa Futura og undertegnede for noget, som er lavet efter vejledningen på området, uden at konfrontere mig med dette.

2. Indslag med Teddy Pedersen, Oslovej i Silkeborg:

Teddy Pedersen klager over udluftning fra badeværelset.

Udluftningen synes at være en elektrisk fugtstyret udluftning, som opfylder de gældende krav, hvilket DR kunne have fået oplyst, hvis man havde konfronteret mig med indslaget.

3. Indslag med Teddy Pedersen, Oslovej i Silkeborg:

Teddy Pedersen klager over, at der kan måles fugt i konstruktionen:

Normalt kan der måles fugt i konstruktionen, 15-18 %, når elementerne er nye. Efter 1 år falder fugtprocenten til 8-10 %, så Teddy Pedersen kan givetvis måle fugt i konstruktionen, men det er helt efter forskrifterne.

Dette kunne DR have fået oplyst, hvis man havde konfronteret mig med indslaget.

4. Indslag med Thomas Andersen, Oslovej i Silkeborg:

Thomas Andersen klager over arealer uden for grunden:

De arealer, som DR viser, og som Thomas Andersen klager over, er byggefelter, som ikke tilhører Casa Futura. DR filmer således byggearealer og jordbunker, som intet har med Casa Futura at gøre, hvilket DR lang tid forud for programmet var gjort bekendt med.

Thomas Andersen klager over manglende indhegning af vandreservoir. Indslaget blev jeg først bekendt med den 6. september 2017 og sendte straks dokumentation til DR for, at reservoiret er lavet ifølge aftale med Silkeborg Kommune og er udformet således, at der ikke skal være hegn.

Dokumentation vedhæftes som bilag.

5. Indslag med Thomas Overgaard, Hørning:

Thomas Overgaard klager over, at der ikke er lavet 1 års gennemgang i boliger i bebyggelsen.

Jeg er ikke blevet konfronteret med indslaget. Var jeg blevet det, kunne jeg have dokumenteret, at der er lavet 1 års gennemgang. DR har i en mail af 1. september bekræftet, at der er lavet 1 års gennemgang for Thomas Overgaard. Til trods for dette lader DR ham stå frem i programmet og lader ham fortælle om det modsatte.

6. Indslag med faglig sekretær ved 3F vedrørende Teglmosen i Albertslund:

Den faglige sekretær fortæller om nogle forhold på byggepladsen, som efter hans opfattelse ikke er i orden i forhold til overenskomsten.

Det henstår som uklart, hvilken overenskomst det handler om, men det må formentlig være 3F overenskomst.

Emnet er blandt andet overnatning på byggepladsen, hvilket forhold er afvist overfor DR. Som bilag vedlægges byggeleder Tue Kristiansens svar til Albertslund Kommune vedrørende dette emne.

DR er gjort bekendt med, at der ikke er nogen dokumentation for overnatning på pladsen samt at Casa Futura ikke har håndværkere ansat og ikke tillader overnatning på byggepladser.

7. Indslag med beboer i Teglmosen Albertslund:

Klagen vedrører jordhøje i fællesarealer:

Jordhøjene er indlagt i lokalplan og bebyggelsesplan som en del af landskabet. Højene ligger både på denne grund og på nabogrunden og har ligget der, før Casa Futura overtog grunden.

Diskussionen med kommunen drejer sig om, hvorvidt højen på et mindre område skal reduceres med 0,75 meter, hvilket måske vil medføre en udgift på kr. 50.000,-.

Grundejerforeningen har selv overtaget forhandlingerne med kommunen og har i den anledning valgt at få udbetalt kr. 400.000,- som var hensat som sikkerhed, hvis kommunen forlanger højen reduceret.

I DR Kontant bliver det præsenteret, som om grundejerforeningen er blevet efterladt med en kæmpe dynge jord, som foreningen skal fjerne, hvilket slet ikke er tilfældet. Det er dokumenteret over for DR, at jordhøjen er en del af landskabet.

Under indslaget fortæller beboeren, at jordhøjen er blevet efterladt, fordi det var billigere – DR har fået dokumenteret, at jordhøjen er en del af landskabet samt at Casa Futura sammen med bestyrelsen for grundejerforeningen havde rettet en fælles henvendelse til Albertslund Kommune med hensyn til højden på jordhøjen.

8. Indslag med Tommy Bunck-Nielsen vedrørende fejl og mangler ved 18 boliger i Farum:

DR har valgt at køre denne del af indslaget, selvom det over for DR er dokumenteret at Tommy Bunck-Nielsen i en rapport vedrørende de samme boliger i 2014 fandt langt færre fejl og mangler, og selvom det er påpeget, at Tommy Bunck-Nielsen ikke har undersøgt den vindspærreplade, som han har kasseret, og som medfører langt de største omkostninger.

Det er over for DR dokumenteret, at vindspærrepladen kommer fra en af de største koncerner i Europa inden for pladeprodukter, samt at pladen er CE godkendt og anvendt i henhold til producentens anvisninger.

Intet af dette finder man anledning til at konfrontere Tommy Bunck-Nielsen med, ligesom man heller ikke spørger ind til, hvorfor Tommy Bunck-Nielsen mener, at facaden er underdimensioneret, herunder om dette kan tænkes at stamme fra, at Tommy Bunck-Nielsens renovering medfører væsentlige konstruktive ændringer i facaden.

9. Indslag med beboer i Duemosepark, Farum:

Under indslaget oplyser beboeren, at beboerne har vundet en voldgiftsag om forholdene.

Jeg er ikke blevet konfronteret med dette, hvis jeg var blevet konfronteret, havde jeg kunnet oplyse, at der aldrig har været en voldgiftssag mellem parterne.

10. Interview:

Forud for interviewet var der aftalt en ”spørgeramme”, således at jeg kunne forberede mig.

Denne spørgeramme vedhæftes som bilag. Det var aftalt, at spørgsmålene skulle holde sig inden for denne ramme, hvor jeg på forhånd havde kommenteret omkring spørgsmålene.

DR holdt sig på ingen måde til spørgerammen. Af de 7-8 emner, der var i spørgerammen, blev kun 2 omtalt, resten blev ikke nævnt – til gengæld kom en række nye spørgsmål op.

Under interview hos DR i Aarhus fortalte Jakob Illeborg af 2 omgange direkte usandheder.

A. Det blev midt i interviewet påstået, at der var ”rod i regnskaberne” i Casa Futura, samt at dette telefonisk var blevet bekræftet af Casa Futuras revisor. I en mail få dage efter bekræftede DR, at det var en misforståelse, at man skulle have talt med revisor.

B. Det blev under interviewet påstået, at det ville koste kr. 1.000.000,- at fjerne jordhøjen i Teglmosen, Albertslund, omtalt ovenfor. I en mail få dage efter bekræfter DR, at det vist ikke koster kr. 1.000.000,- med jordhøjen.

11. Oplysninger fra Jakob Illeborg:

A. Under udsendelsen oplyser Jakob Illeborg, at kurator har oplyst, at Casa Futura gik konkurs på grund af skattegæld – havde Jakob Illeborg konfronteret mig med dette, kunne han have fået oplyst og dokumenteret, at dette er faktuelt forkert. Casa Futura havde ved konkursen en sædvanlig månedlig moms på ca. kr. 4.000.000,-, der som følge af konkursen ikke blev betalt, men Skat var på ingen måde involveret i konkursen.

B. Under udsendelsen inddrager Jakob Illeborg Dansk Byggeselskab A/S, en virksomhed, hvor jeg er ansat, som intet har med Casa Futura at gøre og intet har med emnet ”projektbyggerier” at gøre.

Afsluttende bemærkninger:

Klagen omfatter alle de ovenfor beskrevne forhold, herunder væsentlige mangler ved research, indslag om forhold, som DR vidste var forkerte, og indslag om forhold, som DR bevidst har undladt at sætte sig ind i.

Jon Søberg